Spot the Blind Spot

Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting  (KFA) en het JKF Kinderfonds (JKF) dagen u uit om met een onderzoeksvoorstel, een productontwerp of een geniaal idee te komen dat participatie van onze doelgroep in brede zin bevordert. Voorstellen moeten zijn voorzien van een implementatieplan om toepassing in de praktijk mogelijk te maken.

Hebt u een idee en voelt u zich uitgedaagd? Ziet u wat anderen niet zien?

Uw voorstel kan beloond worden met de KFA-JKF prijs 2018 van € 50.000,00.

De inzendingen worden getoetst aan de (standaard) criteria die beide fondsen hanteren ter beoordeling van project- en (wetenschappelijk) onderzoeksaanvragen. Bij de beoordeling van inzendingen voor deze prijs zal de originaliteit extra zwaar meegewogen worden. Ook geldt het als een pre wanneer het onderzoek of  het product/project wordt gerealiseerd in een samenwerkingsverband tussen meerdere instituten en/of bedrijven. 

Meer informatie over de prijs zoals de criteria, de doelgroep en de wijze van indiening vindt u op de websites van KFA en JKF.

Het bestuur van de Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting en het JKF Kinderfonds.

blindspottestbwjpeg

Tot 1 december 2017 kunnen voorstellen worden ingediend. Op vrijdag 9 maart 2018 zal de prijs worden uitgereikt tijdens het KFA-JKF congres.

Doelgroep

De fondsen richten  zich puur op kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar met stoornissen in het bewegingssysteem, waarbij ook de tekorten op de andere domeinen worden meegenomen.

Criteria

Beoordelingscriteria

Bij de beoordeling van de ingediende projecten wordt getoetst op originaliteit en relevantie, kwaliteit van het plan, kwaliteit implementatieplan, planning en begroting, patiëntenparticipatie, risicoanalyse.

Overige criteria

JKF en KFA verstrekken bijdragen aan projecten en wetenschappelijk onderzoek op alle niveaus van de ICF-CY, mits er een directe relatie met het functioneren van kinderen op activiteiten-  en participatieniveau.
Op het niveau van bijdragen voor  activiteiten en participatie kan het gaan om het aanleren van vaardigheden en compensatie met hulpmiddelen zoals rolstoelgebruik. Op het niveau van participatie is het JKF Kinderfonds gericht op faciliteren en stimuleren, bijvoorbeeld in sport, spel, onderwijs, studie, scholing, arbeidstoeleiding en dagbesteding.
Daarnaast worden interventies gericht op opvoedings- en gedragsvragen bij kind en gezin, voorlichting, kennisverwerving en hulp ondersteund. Autonomie, zelfstandig wonen en werken/dagbesteding zijn belangrijke onderwerpen.

De diagnosegroepen betreffen onder meer: cerebrale parese, niet aangeboren hersenletsel, spina bifida en andere vormen van dwarslaesies, neuromusculaire aandoeningen, eductiedefecten en amputaties, skeletdysplasieën, arthrogryposis multiplex congenita, obstetrisch plexus brachialis letsel en andere perifere zenuwletsels en developmental coordination disorder.

Afwijzing i.v.m. doelstelling

Er wordt geen bijdrage verstrekt voor orgaandiagnoses, oncologie, hartproblemen, cystic fibrosis,  fundamenteel onderzoek en dierproefonderzoek. Ook worden geen bijdragen verstrekt voor het inrichten en aanleggen van schoolpleinen en (speel)tuinen, bouw, verbouw en renovatie, exploitatie- en overheadkosten, aankoop van onroerend goed, projecten met een religieus of politiek doel of projecten die in het buitenland worden uitgevoerd.

Proces

Vóór 1 december 2017 moet het voorstel ingediend zijn via het aanvraagportaal van het JKF Kinderfonds.

De volgende stukken zijn nodig bij het indienen van een aanvraag:

  • digitaal en gewaarmerkt uittreksel van de KvK
  • statuten
  • projectplan
  • gespecificeerde begroting en dekkingsplan
  • scan of foto van bankafschrift
  • recent jaarverslag inclusief jaarrekening
  • indien beschikbaar overige documentatie (zoals brochures, fotomateriaal, activiteitenplannen e.d.)

Op 9 maart 2018 vindt bekendmaking van de prijswinnaar plaats tijdens het JKF-KFA congres te Rotterdam. De genomineerden zal gevraagd worden een presentatie te geven.

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: info@johanna.org