Het jaarverslag kunt u hier downloaden:

Jaarverslag 2021

 Tunnel klein

Over JKF Kinderfonds

 • AVG

  Beleid  inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

  Het bestuur van stichting Johanna Kinderfonds, voortaan JKF Kinderfonds, heeft kennis genomen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In het kader daarvan zijn de volgende besluiten genomen. 

  • De directeur zal verantwoordelijk zijn voor het handhaven van het privacy beleid. Vanuit die functie is zij/hij  of bij afwezigheid zijn/haar plaatsvervanger ook verantwoordelijk voor het tijdig melden van datalekken. Ten minste één keer per jaar bespreekt het bestuur met de medewerkers de privacy wetgeving en de bijbehorende manier van werken. 
  • Het bestuur omarmt de principes van privacy by default en privacy by design. Dat betekent dat bij nieuwe dingen, ontwikkelingen, beleid of software, wordt nagedacht over technische en organisatorische maatregelen om de privacyrisico’s voor individuen zo klein mogelijk te maken. Ook worden standaard zo min mogelijk gegevens verwerkt en waardoor de privacy op de best mogelijke manier wordt beschermd. 
  • De persoonsgegevens van de leden van het bestuur worden geregistreerd door de directeur of haar plaatsvervanger. Op het kantoor van de stichting zal ook een kopie van het paspoort van de leden van het bestuur bewaard worden zodat deze verstrekt kan worden aan instanties zoals banken en KvK, waar dat verplicht is. De gegevens worden bewaard op een computer die beschermd is door een wachtwoord. Deze computer is alleen toegankelijk voor de directeur en haar plaatsvervanger . 
  • De gegevens van de medewerkers van stichting worden geregistreerd door de directeur. Het digitale personeelsdossier is uitsluitend in te zien door de directeur, de voorzitter en de secretaris van het bestuur.  Het fysieke personeelsdossier wordt bewaard in een af gesloten kast.  Het personeelsdossier bevat: 
  • Arbeidsovereenkomst 
  • NAW-gegevens 
  • Kopie van paspoort 
  • Verslagen van functioneringsgesprekken. 
  • In geval van ziekte: het dossier inzake re-integratie etc. 

  De gegevens worden bewaard in een afgesloten kast en  op een computer die beschermd is door een wachtwoord.  De kast is alleen toegankelijk voor de directeur, de voorzitter en de secretaris van het bestuur. De computer is alleen toegankelijk voor de directeur, de voorzitter en de secretaris van het bestuur. 

  Persoonsgegevens van medewerkers worden niet gedeeld met derden tenzij daartoe een verplichting bestaat, bijvoorbeeld in het kader van verzekeringen, pensioenen of in het geval van re-integratie. 

  Nieuwe medewerkers zullen in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst geïnformeerd worden over de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden, wie binnen de organisatie de aanspreekpersoon is voor alle zaken rondom persoonsgegevens en privacyregelgeving en hoe zij moeten omgaan met datalekken en verzoeken van betrokkenen. 

  • De gegevens van de vrijwilligers van stichting, zijnde de leden van de Adviescommissie Financiën, leden van de Adviescommissie Projecten en referenten, worden geregistreerd door  de directeur en/of haar plaatsvervanger. Het bestuur is van mening dat het noodzakelijk is deze gegevens vast te leggen om  met hen te kunnen communiceren. Het digitale dossier van deze  vrijwilligers is uitsluitend in te zien door de directeur, haar plaats vervanger en de boekhouder. Het dossier van de vrijwilliger bevat: 
  • NAW-gegevens 
  • Mailadres 
  • Bankrekeningnummer ( alleen van die vrijwilligers die recht hebben op een vergoeding) 

  Deze  gegevens worden bewaard op een computer die beschermd is door een wachtwoord. Deze gegevens  zijn alleen toegankelijk voor  de directeur , haar plaatsvervanger en de boekhouder. 

  Persoonsgegevens van vrijwilligers worden niet gedeeld met derden.   

  Nieuwe vrijwilligers zullen geïnformeerd worden over de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden.  

  Voor het goed kunnen beoordelen van verzoeken om financiële ondersteuning van organisaties, acht het bestuur het noodzakelijk de volgende documenten van de aanvrager te ontvangen en te verwerken: 

  • NAW gegevens van de organisatie en de contactpersoon 
  • Uittreksel KvK 
  • Statuten 
  • Projectplan 
  • Begroting en dekkingsplan 
  • Recente jaarrekening(en) 
  • Recent jaarverslag(en) 

  Deze gegevens worden door de aanvrager  digitaal aangeleverd. Het bewaren van deze gegevens gebeurt  op een computer. Als een aanvraag wordt gehonoreerd  worden deze gegevens bewaard gedurende de looptijd van het project en vervolgens  nog zolang  de wettelijk bewaartermijn dit vraagt. Mocht de aanvraag worden afgewezen dan worden de gegevens slechts bewaard zolang de wettelijke bewaartermijn dit vraagt. Daarna worden ze vernietigd. 

  De NAW gegevens en eventueel andere,  voor de projectuitvoering  aanwezige persoonsgegevens  worden niet gedeeld met derden. 

  • Met de volgende leveranciers zijn/worden verwerkingsovereenkomsten gesloten: 
  • Salarisadministratie:  Klimmendaal  
  • IT beheerder:  ZCC 
  • Leverancier/uitvoerder van software:  I-funds 
  • Verzekeraars:  de Goudse verzekeringen 
  • Boekhouder: Care accountancy 
  • Websitebouwer:  BungeWerk  
  • Voor het versturen van mailings wordt een adressenbestand bijgehouden. Mensen dienen zich actief aan te melden voor de mailings en kunnen zich daar ook weer voor afmelden. 
  • Persoonsgegevens van aanvragers, medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. 
  • Personeelsleden en vrijwilligers hebben op basis van de AVG de volgende rechten:  
  • inzagerecht,  
  • recht op rectificatie,  
  • recht op het wissen van gegevens,  
  • recht op beperking van de verwerking,  
  • recht op bezwaar,  
  • recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) en  
  • klachtrecht bij Autoriteit Persoonsgegevens.  

  De organisatie zal zodanig ingericht worden dat uiterlijk binnen een maand kan worden gereageerd op een verzoek van een betrokkenen. Wanneer dit niet mogelijk is dient de betrokkene binnen een maand geïnformeerd te worden dat de beantwoording van de vraag nog maximaal twee maanden in beslag neemt. Voor het beantwoorden van vragen van betrokkenen mogen geen kosten in rekening worden gebracht, tenzij de vraag excessief of duidelijk onrechtmatig is.  

  • Deze besluiten vormen gezamenlijk het interne privacyreglement van de stichting. 
 • Wat doet het JKF Kinderfonds

  Op eigen initiatief en op aanvraag ontwikkelt en ondersteunt het JKF Kinderfonds wetenschappelijk onderzoek en projecten die een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking. Het kan hierbij gaan om projecten op het gebied van kinderrevalidatie of participatie zoals arbeid, arbeidstoeleiding, onderwijs, aangepast wonen, sport, schoolreizen en schoolkampen, muziek, cultuur en vrije tijd. Voor informatie over de voorwaarden waaraan een projectaanvraag dient te voldoen klikt u op Aanvragen bijdrage.

  Spionage Idefix

 • Organisatie JKF Kinderfonds

  Bestuur

  Dhr. mr. G.H. Jalink (voorzitter)
  Dhr. B.H.G.M. van de Loo (penningmeester)
  Dhr. ir. R. van de Beek (secretaris)
  Dhr. dr. J.W. Bonenkamp (bestuurslid)

  Bureau

  Mw. drs. C.A.M. Hanselaar - van Loevezijn (directeur)
  Mw. C.A.C. den Uijl (projectadviseur)
  (Beiden parttime. Totaal 1,32 fte.)

  Adviescommissie Projecten

  Dhr. dr. J.W. Bonenkamp (voorzitter)
  Dhr. dr. S.R.J.M. Deckers
  Mw. D. Delfing
  Mw. dr. J.E.M. Hartman (namens Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting)
  Mw. dr. Y.J.M. Janssen - Potten
  Dhr. dr. D. Steenbeek

  Adviescommissie Financiën

  Dhr. B.H.G.M. van de Loo (voorzitter)
  Dhr. drs. H.A. Doek
  Dhr. drs. C.W. van Zuijlen

  Adviescommissie Vastgoedbezit

  Dhr. mr. G.H. Jalink (voorzitter)
  Dhr. drs. ir. C.A.M. de Boo
  Dhr. H. Hanekamp
  Dhr. B.H.G.M. van de Loo

  Financieel adviseur

  Mw. I. ten Voorde BA

  Beschermvrouwe

  H.K.H. Prinses Beatrix

  Comité van Aanbeveling

  Dhr. mr. Pieter Klapwijk (voormalig Notaris)
  Mw. Rita Kok (Weefkunstenares)
  Mw. Pauline Krikke (Oud Burgemeester van Arnhem en Den Haag, oud Algemeen Directeur Scheepvaartmuseum, oud lid Eerste Kamer) 
  Dhr. dr. Jan Terlouw (Fysicus, Schrijver en voormalig Voorman D66, Minister van Economische Zaken, Vicepremier, Senator Eerste Kamer en Commissaris van de Koningin in Gelderland)
  Dhr. drs. Eeke van der Veen (Oud Lid Tweede Kamer PvdA, Voorzitter Zorgbelang Nederland)
  Dhr. Hans Wiegel (voormalig Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, voormalig Voorman VVD, Senator Eerste Kamer en Commissaris van de Koningin in Friesland)

  Ambassadeur

  Mw. Judith Dubois (Kunstenares)

 • Samenwerkingsverbanden met andere fondsen

  Het JKF Kinderfonds werkt graag en veel samen met uitvoerende organisaties in het veld ten behoeve van haar doelgroep.


  Ook met collegafondsen zoals onder andere de Cornelia-Stichting en Stichting Rotterdams Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting wordt vaak samengewerkt. Sinds 2020 heeft Stichting Heuff de Zeeuw een Fonds op Naam opgericht. De administratie van een gezamenlijk project wordt bij deze projecten door het JKF Kinderfonds namens  alle fondsen afgehandeld, waardoor het beschikbare geld efficiënter besteed wordt.


  Cornelia Stichting web klein KFA logo jpgLogo Heuff de Zeeuw

   

  Daarnaast verzorgt het JKF Kinderfonds sinds 2020 het backoffice voor het nieuwe KION Kinderfonds. Het KION Kinderfonds maakt zich hard voor de ontwikkeling van jonge kinderen in de gemeente Nijmegen en omgeving. Daarom geeft het KION Kinderfonds kinderen onder de 13 jaar in het verzorgingsgebied van KION de kans te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn, waarbij zij zich gezien, gehoord en ondersteund voelen.

  KION Kinderopvang Nijmegen logo

 • Geschiedenis

  johanna van nessHet JKF Kinderfonds is een voortzetting van de Johanna Stichting. De Johanna Stichting werd opgericht in december 1900 als Vereeniging tot verzorging van gebrekkige en mismaakte kinderen in Nederland. Deze vereniging stelde zich ten doel 'het verplegen, opvoeden, ontwikkelen en behandelen, benevens het geven van ambachtsonderwijs aan gebrekkige kinderen in Nederland door het opnemen van dergelijke kinderen in uitsluitend hiervoor ingerichte tehuizen. De oprichters waren dr. Renssen (chirurg te Arnhem), Ds. Disselhoff (predikant-directeur van het Diaconessenhuis te Arnhem) en moeder en naamgever van de Stichting Johanna van Ness. Zij was besturend zuster van het Diaconessenhuis te Arnhem.

  De statutaire doelstelling van het JKF Kinderfonds is het stimuleren en subsidiëren van initiatieven die tot doel hebben om kinderen en jongeren tot 25 jaar met een lichamelijke beperking als gevolg van een aandoening van hersenen, zenuwen, botten en spieren een volwaardige plaats in de maatschappij te geven.

  Op 26 en 27 november 1962 presenteerde Arie Klapwijk (geneesheer-directeur van de Johanna Stichting) samen met Mies Bouwman de 23 uur durende televisie-uitzending van de inzamelingsactie Open het Dorp, welke ruim 21 miljoen gulden bijeen bracht voor de bouw van Het Dorp.

  Klapwijk was tot mei 1964, toen het administratiegebouw gereed kwam, waarnemend directeur van Het Dorp. Hij legde deze functie neer om zich weer te richten op zijn medische en leidinggevende taken bij de Johanna Stichting.

  Mies Bouwman is tot haar overlijden in 2018 lid van het Comité van Aanbeveling van het JKF Kinderfonds geweest.

 • Gedragscode

  Het JKF Kinderfonds is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en volgt de gedragscode.

 • Beloningsbeleid

  De bezoldiging van het bestuur vindt plaats op basis van de vrijwilligersvergoeding, zijnde maximaal € 1.500 per jaar.
  Voor een gedetailleerd inzicht in de kosten kunt u het financiële deel van het jaarverslag raadplegen.

  Het JKF Kinderfonds volgt de CAO-ziekenhuizen en het personeel is conform deze CAO ingeschaald.

 • Meerjarenbeleidsplan

  Het actuele meerjarenbeleidsplan kunt u hier downloaden.

   

 • Jaarverslag JKF Kinderfonds

  Het jaarverslag kunt u hier downloaden:

  Jaarverslag 2021

   Tunnel klein

Contactinformatie

JKF Kinderfonds

Heijenoordseweg 3 
6813 GG Arnhem

telefoon: 026-3526981 

email: projecten@jkfkinderfonds.nl